76 photos

Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (1 of 2)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (1 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (2 of 2)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (2 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (3 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (4 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (5 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (6 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (7 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (8 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (9 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (10 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (11 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (12 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (13 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (14 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (15 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (16 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (17 of 74)Saint Patricks Athletic FC v PFC CSKA-Sofia (18 of 74)