58 photos

ROI v Northern Ireland-1ROI v Northern Ireland-2ROI v Northern Ireland-3ROI v Northern Ireland-4ROI v Northern Ireland-5ROI v Northern Ireland-6ROI v Northern Ireland-7ROI v Northern Ireland-8ROI v Northern Ireland-10ROI v Northern Ireland-16ROI v Northern Ireland-18ROI v Northern Ireland-19ROI v Northern Ireland-20ROI v Northern Ireland-21ROI v Northern Ireland-22ROI v Northern Ireland-23ROI v Northern Ireland-24ROI v Northern Ireland-26ROI v Northern Ireland-27ROI v Northern Ireland-28